050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Missie en visie

Missie

Onze school wil leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en hen begeleiden. We bieden hen maximale ontplooiingskansen zodat ze ontwikkelen tot jonge volwassenen die met zelfvertrouwen en een open, respectvolle houding relaties aangaan. We vormen hen tot jongvolwassenen die met een kritische blik hun verantwoordelijkheid opnemen in onze maatschappij.

Ons opvoedingsproject vertrekt vanuit een christelijke levensvisie, in respectvolle dialoog met andere overtuigingen.

Visie: hoe realiseren we onze missie?

Kwaliteitsvol onderwijs

 • We beogen maximale leerwinst voor elke leerling, via het geven van constructieve feedback, verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen en versterken van de motivatie.
 • We vertrekken vanuit sterktes en mogelijkheden van lln en zijn gericht op groeien en ontwikkelen.
 • We bieden onze beroepsleerlingen een brede, algemene vorming aan én een degelijke beroepsopleiding, in nauwe samenwerking met het werkveld.

Leerlingen begeleiden

‘Sterk in zorg’ is onze slogan.

 • We zetten in op brede basiszorg die alle lln ten goede komt
 • Voor lln met bijzondere onderwijsnoden, passen we het onderwijs aan waar nodig
 • Leren leren wordt geïntegreerd in alle vakken
 • We ontwikkelen een verticale leerlijn ‘sociaal-emotioneel leren’ vanaf de eerste graad. Leerlingen worden actief getraind in het omgaan met anderen en het aanscherpen van hun sociale vaardigheden.
 • We zetten in op sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding. Deze leerlingbegeleiding legt vooral de focus op socio-emotionele ontwikkeling en is de gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team leraars en opvoeders, en niet alleen van de llbegeleidster.

Zelfvertrouwen

 • In deze school ‘op mensenmaat’ wordt iedereen ‘gezien’.
 • We zetten in op het verhogen van zelfredzaamheid van leerlingen.
 • Door middel van zelfevaluaties, reflectie-oefeningen en reflectiegesprekken, leren de lln zichzelf kennen en krijgen ze vertrouwen in eigen kennen en kunnen.

Open houding naar anderen

 • Op school leren we leerlingen met anderen samenwerken.
 • We gaan met respect om met andere levensbeschouwingen.
 • We voeren een actief anti-pestbeleid, preventief en herstelgericht.
 • Respect voor het anders-zijn van anderen staat hierbij centraal.

Kritische blik

 • Zowel in de beroepsgerichte vorming als in de brede algemene vorming, wordt gewerkt aan het ‘leren genuanceerd denken’.
 • Leerlingen leren hun eigen mening formuleren, op basis van verschillende visies die ze ontdekken en aangereikt krijgen. Deze visies betreffen zowel
 • maatschappelijke, actuele thema’s als visies op zorg. Verantwoord leren omgaan met (sociale) media is daarbij noodzakelijk.

Relaties aangaan

 • Zelfvertrouwen en jezelf kennen, kritische blik en een open houding aannemen, zijn voorwaarden om goed relaties te kunnen aangaan.
 • De school en stage zijn oefenplaatsen in het omgaan met elkaar.
 • We bouwen op school een verticale leerlijn ‘Sociaal-emotioneel leren’ uit.
 • De mate waarin lln sociaal vaardig zijn bepaalt immers hun slaagkansen op het werkveld en in hun privé-leven.

Plaats innemen in de maatschappij

 • We bereiden leerlingen nu voor op het functioneren in een maatschappij die we nog niet (volledig) kennen.
 • Zelfredzaam zijn is een belangrijke competentie om je steeds te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Degelijke beroepsgerichte opleiding in nauwe samenwerking met het werkveld, het vermogen informatie te verwerven en je aan te passen, en een brede algemene vorming, met het accent op het verwerven van competenties, bereiden onze lln voor op een loopbaan als zorgkundige/kinderbegeleider of op verdere studies. Ook een overgang naar een andere studierichting moet mogelijk zijn.

Christelijke levensvisie

Als katholieke dialoogschool bieden we aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

In dialoog gaan we op zoek naar zingeving en brengen we de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze. . Dialoog en levensbeschouwelijke reflectie zijn hierin noodzakelijk om te leren aan en van elkaar (bron: KOVlaanderen)

 

X